Cijene privatnih i gradskih vrtića

Cijena vrtića

Cijene vjerskih i drugih privatnih vrtića

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama:

U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama osigurana su sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po upisanom djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

1.750,00 kn

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, sredstva se umanjuju za 60%.
Vjerske i privatne predškolske ustanove samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa ustanove.

Cijene gradskih vrtića

Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnome radnom tjednu za 2013. godinu iznosi:

  • za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn
  • za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn

Poludnevni se program ustrojava samo ako su zadovoljene sve potrebe djece iz prioritetnih kategorija za ostvarivanjem 10-satnog programa. Cijena za poludnevni program može se primijeniti samo ako je organizirana posebna odgojno-obrazovna skupina, a iznimno i za pojedinačne slučajeve skraćenog boravka djece s posebnim potrebama u okviru odgojno-obrazovne skupine sa 10-satnim programom.

Sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12) od 1. siječnja 2013. sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitih programa utvrđuje se kako slijedi:

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA

10-SATNI

POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

600,00 kn

390,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

450,00 kn

292,50 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

300,00 kn

195,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

150,00 kn

97,50 kn

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

  • dijete invalida (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete invalida (80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete invalida (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • drugo dijete iste obitelji u redovitom programu - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete samohranog roditelja - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Iznos sudjelovanja roditelja i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.
Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.
Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji sa centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).
Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od redovitog programa roditelj plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno.

Cijena programa predškole

Ekonomska cijena programa predškole iznosi 120,00 kn mjesečno.
Program predškole za djecu koja ne ostvaruju redovite programe predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu (dvije godine za romsku djecu i djecu s posebnim potrebama) besplatan je za roditelje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Programi za djecu s teškoćama u razvoju

Ekonomska cijena programa za djecu s teškoćama u razvoju utvrđuje se prema trajanju i specifičnim uvjetima provedbe programa.
Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni prilagođenih programa za djecu s teškoćama u razvoju, integriranu u redovite odgojno-obrazovne skupine, utvrđuje se prema istim kriterijima kao da ostvaruju redoviti program.
Roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba oslobođeni su sudjelovanja u cijeni posebnih programa za djecu s većim teškoćama u razvoju, koja su uključena u posebne odgojno-obrazovne skupine redovitih predškolskih ustanova ili u posebne ustanove.

Posebni cjelodnevni, poludnevni i kraći programi, odgojno-zdravstveni i drugi programi

Sukladno trajanju i specifičnim uvjetima ostvarivanja programa, visinu dodatne uplate roditelja za posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe, odgojno-zdravstvene i druge verificirane programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje i šport.
Dodatna uplata roditelja za navedene programe iznosi najviše 500,00 kn mjesečno za posebne programe koji se provode u odgojno-obrazovnim skupinama pet dana tjedno, odnosno 200,00 kn za programe koji se provode dvaput tjedno.

Program "Djeca u prirodi"

Grad Zagreb osigurava sredstva za provedbu petodnevnoga danonoćnog programa "Djeca u prirodi" za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.
Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa "Djeca u prirodi" utvrđuje su u iznosu od 225,00 kn po djetetu i uplaćuje se na žiro-račun matičnoga dječjeg vrtića prije početka programa.

Izvor: zagreb.hr

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2023 DP | Plehatron