Program predškole

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića.

Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.

U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati provođenje programa predškole, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta. Ako su najbliži dječji vrtić ili osnovna škola koja izvodi program predškole udaljeni više od 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osnovati dječji vrtić/njegovu podružnicu ili organizirati program predškole pri osnovnoj školi na području unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta.

Dječji vrtić je dužan samostalno ili u suradnji s drugim gradskim dječjim vrtićima osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Djeca koja odlaze u školu moraju se ispisati s 31. kolovozom tekuće godine iz razloga što pedagoška godina u dječjim vrtićima počinje 1. rujna tekuće godine, kada se uključuju sva novoprimljena djeca te stoga nema uvjeta za ostanak djece koja odlaze u školu.

Sadržaj i trajanje programa predškole propisan je Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) kojeg donosi ministar znanosti obrazovanja i sporta.

Sadržaj programa predškole

Program predškole pomaže djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka. Kroz program predškole dijete se u krugu svojih vršnjaka priprema za školu i ispunjavanje školskih obveza.

Tijekom predviđenog programa dijete će usvojiti osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razviti predčitalačke vještine, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.
Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći odnosno unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, „učiti kako učiti“, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.
U slučaju da je dijete već polazi vrtić, ta će znanja i vještine steći i razvijati tijekom redovitih aktivnosti i programa.

Prijava i trajanje programa

Dijete za program predškole prijavljuje roditelj u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole (koja ima suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje) tijekom mjeseca kolovoza i rujna. 
U pravilu počinje 1. listopada tekuće godine, a traje do 1. lipnja iduće godine. U nekim sredinama (otoci, brdska područja) program predškole se provodi u razdobljima od tri ili pet mjeseci, ovisno kako odrede stručno tijelo predškolske ustanove i njezin osnivač, odnosno grad ili općina.

Program predškole ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove, a može se provoditi i s manjim brojem sati (ali ne manjim od 150 sati), i to samo tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250-satnog programa zbog iznimno malog broja djece – do pet, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih teškoća.

Financiranje

Program predškole besplatan je za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2016. godinu program predškole u trajanju od 250 sati planira se za 449 djece u 31 posebnoj odgojnoj skupini. Ovakav program predškole realizira se za djecu koja ne koriste redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja, a obveznici su upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2016./2017. Za romsku djecu, djecu drugih nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama osigurat će se pravo na program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Za djecu s područja Brezovice DV "Hrvatski Leskovac" organizira poseban prijevoz za program predškole u područnu školu Odranski Obrež, Osnovne škole "Brezovica", i to za 50 djece u 3 odgojne skupine.

Izvori:

  1. Središnji državni portal
  2. Grad Zagreb

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2023 DP | Plehatron