Prednosti pri upisu

IZVADAK IZ ODLUKE
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga

(Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 5/12)


II. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

Članak 2.

U gradskim predškolskim ustanovama ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi:

 • redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti programi) usklađeni s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta,
 • program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, 
 • posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnike nacionalnih manjina, alternativni programi, rano učenje stranih jezika, zdravstveni, športski, plesni, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi prema posebnim interesima i potrebama djece,
 • drugi programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Članak 3.

Pravo na upis u programe gradskih predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na području Grada Zagreba, a ako ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina, odnosno djeca roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske.


1. Prednost pri upisu u redovite programe

Članak 4.

Prednost pri upisu u redovite programe određuje gradska predškolska ustanova prema sljedećim kriterijima:

 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata - 10 bodova
 • dijete oba zaposlena roditelja - 10 bodova
 • dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem - 10 bodova
 • dijete samohranoga zaposlenog roditelja - 20 bodova
 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 10 bodova
 • dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - 1 bod za svako malodobno dijete
 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - 1 bod
 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - 2 boda

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija za upis djece gradske predškolske ustanove na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje gradska predškolska ustanova može ponuditi.

Ako stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, komisija za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi odgovarajući program koji gradska predškolska ustanova može ponuditi.

Roditelj je dužan dostaviti gradskoj predškolskoj ustanovi dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja, 
 • za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, 
 • za dijete samohranoga zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje, odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Članak 5.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje gradska predškolska ustanova može ponuditi.

Roditelj je dužan dostaviti gradskoj predškolskoj ustanovi nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv gradske predškolske ustanove radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji gradska predškolska ustanova može ponuditi.

Članak 6.

Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama ne podliježu postupku bodovanja.

O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje komisija za upis djece gradske predškolske ustanove na temelju preporuke centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje gradska predškolska ustanova može ponuditi.

2. Program predškole

Članak 7.

Gradska predškolska ustanova je dužna samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

3. Posebni i drugi programi

Članak 8.

Gradska predškolska ustanova može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja i postojanju uvjeta u gradskoj predškolskoj ustanovi.

4. Postupak upisa

Članak 9.

Upis djece u programe gradskih predškolskih ustanova provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi upravno vijeće gradske predškolske ustanove uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport (u daljnjem tekstu: Gradski ured).
Gradski ured utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske predškolske ustanove, što se objavljuje na oglasnim pločama u svim objektima gradskih predškolskih ustanova te na web-stranici Grada Zagreba.
Uz Obavijest Gradskog ureda, gradske predškolske ustanove objavljuju oglas s detaljnim podacima o svim programima koje nude u skladu s planom upisa.

Članak 10.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program gradske predškolske ustanove u pravilu ako stanuje na području na kojem gradska predškolska ustanova ima sjedište ili područne objekte.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj, odnosno skrbnik, prilaže:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja,
 3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka 4., 5. i 6. ove odluke.

Članak 11.

O zahtjevima za upis djece odlučuje komisija za upis djece koju imenuje upravno vijeće gradske predškolske ustanove.

Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

Gradska predškolska ustanova je dužna u roku što ga odredi Gradski ured (u pravilu mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece) objaviti rezultate upisa u programe na oglasnim pločama u svim objektima ustanove sa sljedećim podacima:

 • o prihvaćenim zahtjevima za upis djece,
 • o odbijenim zahtjevima za upis djece,
 • o slobodnim kapacitetima gradske predškolske ustanove nakon utvrđenih rezultata upisa.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg djeteta može izjaviti žalbu upravnom vijeću gradske predškolske ustanove u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Upravno vijeće rješava o žalbi u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu te o svojoj odluci izvještava roditelja, odnosno skrbnika djeteta.

Članak 12.

Roditelj, odnosno skrbnik, dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s gradskom predškolskom ustanovom u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

Članak 13.

Djeca upisana slijedom oglasa započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom Gradskog ureda ili ugovorom gradske predškolske ustanove s roditeljem, odnosno skrbnikom djeteta.

Prije početka ostvarivanja programa roditelj, odnosno skrbnik, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Članak 14.

Djeca koja po oglasu nisu primljena u gradsku predškolsku ustanovu vode se na listi prednosti, te se upisuju tijekom godine ako se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili se proširi kapacitet ustanove (otvaranjem novih objekata, ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina).

Ako nema djece na listi prednosti ili se roditelj, odnosno skrbnik, ne odazove na obavijest ustanove o slobodnom mjestu za upis, u gradsku predškolsku ustanovu se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji, odnosno skrbnici, nisu sudjelovali u postupku za prijam djece po oglasu.

Izvor: zagreb.hr

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2023 DP | Plehatron