Pravilnik o upisu

Sve o upisu iliti kako postupak upisa uređuje Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću.

Pravilnik o upisu u vrtiće

Programi za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću jesu:

 1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

 2. programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

 3. programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,

 4. programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

 5. programi predškole,

 6. programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

 7. drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi i druge programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

UPIS:

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (u nastavku teksta: Gradski ured).

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Zagreba, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina odnosno djeca roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske.

Prednost pri upisu u redovite programe

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema sljedećim kriterijima:

 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata » 10 bodova

 • dijete oba zaposlena roditelja » 10 bodova

 • dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem » 10 bodova

 • dijete samohranog zaposlenog roditelja » 20 bodova

 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi » 10 bodova

 • dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece » 1 bod za svako malodobno dijete

 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu » 1 bod

 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu » 2 boda

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.

Ako stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, komisija za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Postupak upisa

U skladu s planom upisa, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje oglas za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Gradski ured utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske dječje vrtiće, što se objavljuje na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića te na web-stranici Grada Zagreba. Uz Obavijest Gradskog ureda, Dječji vrtić objavljuje detaljnije podatke o svim programima koje nudi Dječji vrtić u skladu s planom upisa.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić može sam – preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana, te presliku osobnih iskaznica roditelja

 3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece.

Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju: rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

Komisija je dužna u roku što ga odredi Gradski ured (u pravilu mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece) objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića sa sljedećim podacima: prihvaćeni zahtjevima za upis djece, odbijeni zahtjevima za upis djece, slobodni kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je dostaviti Gradskom uredu podatke o rezultatima upisa i to:

 • broj zaprimljenih zahtjeva (jaslice, vrtić),
 • prihvaćeni zahtjevi za upis djece (jaslice, vrtić),
 • odbijeni zahtjevi za upis djece – s obrazloženjem,
 • raspoloživi kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda, Komisija Dječjeg vrtića će izvijestiti roditelje odnosno skrbnike djece o mogućnostima naknadnog upisa pod određenim uvjetima (prijevoz u drugi dječji vrtić, usmjeravanje u drugi program u Dječjem vrtiću ili usmjeravanje u program drugog gradskog dječjeg vrtića ili ustanove).

Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatom upisa ili rasporedom svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Komisije radi obrazloženja odluke Komisije Upravnom vijeću ali bez prava odlučivanja. Upravno vijeće po žalbi može:

 • odbaciti žalbu kao nepravodobnu,
 • odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije,
 • usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje.

Odluka Upravnog vijeća je konačna. O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta. O provedenom postupku upisa Dječji vrtić podnosi izvješće Gradskom uredu.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

Upisana djeca započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom Gradskog ureda ili ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta.

Prije upisa djeteta u dječji vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obaveznom sistematskom pregledu djeteta.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti, te se upisuju tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (otvaranjem novih objekata, ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina).
Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

Prava roditelja odnosno skrbnika djeteta – korisnika usluga:

 • prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod kojima se on ostvaruje te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga,

 • putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg vrtića,

 • podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite pojedinačnih prava i potreba djeteta,

 • sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za dijete,

 • sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Dječjeg vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Dužnosti roditelja odnosno skrbnik djeteta – korisnika usluga:

 • dostaviti dodatnu zdravstvenu potvrdu nadležnog liječnika pri uključivanju djeteta u program vrtića u slučaju promjena zdravlja djeteta nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

 • predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,

 • pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa,

 • za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta, koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog, individualiziranog programa, ako je to u interesu zadovoljavanja razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

 • osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio,

 • izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,

 • ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,
 • nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem od 60 dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

 • odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

 • najkasnije do 25-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

 • dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,

 • izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Dužnosti Dječjeg vrtića:

 • ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama sukladno planu upisa

 • surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

 • osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju Dječjim vrtićem sukladno zakonu i Statutu Dječjeg vrtića,

 • omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno zahtjeva Upravnom vijeću,

 • upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, iz jednoga u drugi objekt, organiziranja prijevoza djece u drugi objekt ili drugi dječji vrtić i posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu,

 • upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, izmijeniti program i uvjete ostvarivanja programa za dijete; s tim da postupak promjene programa pokreće stručno-razvojna služba na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

 • upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa za dijete u slučaju značajnih promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni individualizirani program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta,

 • u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeriti korisnika usluga na daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta,

 • upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 30 dana od dana dospjeća obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Dječjeg vrtića,

 • prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću,

 • primiti prema odluci stručnog tima dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su podmirena sva dugovanja.

Izvor: www.zagreb.hr

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2024 DP | Plehatron