Upisi u vrtiće

Obavijest Grada Zagreba o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

za pedagošku godinu 2018./2019. na području Grada Zagreba

Tijek upisa grafički prikaz

Zahtjevi za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječje vrtiće Grada Zagreba u vremenskom periodu od: 02. svibnja do 11. svibnja 2018. godine.

Zahtjevi za upis podnose se za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak-petak)

Za djecu koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu

 • cjelodnevni 10-satni program (od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
 • smjenski 10-satni program u DV Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja
 • poludnevni programi u pojedinim dječjim vrtićima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života
 • 10-satni program samo u DV Medveščak i DV Duga (za djecu koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života) čiji su roditelji zaposleni i koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

 • obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom
 • djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

3. POSEBNI PROGRAMI

Za djecu s određenom vrstom teškoća (10-satni, poludnevni, kraći)

 • s motoričkim oštećenjima u DV Vladimira Nazora
 • s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Duga i u DV Sopot
 • s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Potočnica
 • s višestrukim teškoćama u DV Utrina
 • s višestrukim teškoćama – prema koncepciji M. Montessori u DV Vrbik
 • s autističnim obilježjima u DV Bajka

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina

 • dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u DV Potočnica

Za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)

 • Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi za koje dječji vrtić  ima verifikaciju

Za djecu s posebnim interesima i potrebama (kraći programi do 3 sata dnevno)

 • Posebni kraći programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi  za koje dječji vrtić  ima verifikaciju

OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

 1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.zagreb.hr).

 2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih.

 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja.

 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

 5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca:

 • roditelja invalida Domovinskog rata
 • zaposlenih roditelja
 • samohranih roditelja
 • u udomiteljskim obiteljima
 • bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 • iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
 • koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe
 • djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

REZULTATI UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja tekuće godine.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2018.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna tekuće godine. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta. Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

 • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Preuzmite obrasce za upis ovdje

Linkovi za preuzimanje obrazaca potrebnih za upis djece u dječje vrtiće Grada Zagreba:

 1. Zahtijev za upis u gradske vrtiće Zagreba
 2. Zahtijev za upis u program predškole
 3. Obavijest o upisu za godinu 2018/2019

Izvor: zagreb.hr

Zahtjevi za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječje vrtiće Grada Zagreba u vremenskom periodu od: 02. svibnja do 11. svibnja 2018. godine“

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2021 DP | Plehatron