Upisi u vrtiće

Obavijest Grada Zagreba o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
Zahtjevi za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. godine isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2), na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb

Zahtjevi za upis podnose se za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak-petak)
Za djecu koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu
 • cjelodnevni 10-satni program (od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
 • smjenski 10-satni program u DV Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja
 • poludnevni programi u pojedinim dječjim vrtićima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života
 • 10-satni program samo u DV Medveščak i DV Duga (za djecu koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života) čiji su roditelji zaposleni i koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
 • obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom
 • djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

3. POSEBNI PROGRAMI
Za djecu s određenom vrstom teškoća (10-satni, poludnevni, kraći)
 • s motoričkim oštećenjima u DV Vladimira Nazora
 • s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Duga i u DV Sopot
 • s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Potočnica
 • s višestrukim teškoćama u DV Utrina
 • s višestrukim teškoćama – prema koncepciji M. Montessori u DV Vrbik
 • s autističnim obilježjima u DV Bajka
Za djecu pripadnike nacionalnih manjina
Za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)
 • Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi za koje dječji vrtić  ima verifikaciju
Za djecu s posebnim interesima i potrebama (kraći programi do 3 sata dnevno)
 • Posebni kraći programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi  za koje dječji vrtić  ima verifikaciju

ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb će biti aktivna od 24. svibnja 2021.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
 • NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
 • adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom [email protected] na koji nas mogu kontaktirati.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

Osnovna dokumentacija
 • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću 
 • koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o   
 • prebivalištu djeteta,
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane),

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te   
 • presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,
 • za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,
 • za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
 • za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca:
 • roditelja invalida Domovinskog rata
 • zaposlenih roditelja
 • samohranih roditelja
 • u udomiteljskim obiteljima
 • bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 • iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
 • koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe
 • djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

REZULTATI UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna tekuće godine. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta. Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.
Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:
 • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Važni linkovi za upis djece u dječje vrtiće Grada Zagreba:
 1. https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 2. https://eupisi.zgvrtici.hr/

Izvor: zagreb.hr

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2024 DP | Plehatron